Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP, UL. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola jako Administrator danych osobowych Użytkownika, podaje następujące informacje.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego oraz Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.sklep.chip-elektronika.pl oraz na stronie internetowej www.chip-elektronika.pl jest firma Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP, ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt na skrzynkę kontakt@chip-elektronika.pl
Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ WARUNKI POWIERZANIA DANYCH

  1. Dane zbierane w związku ze złożeniem zamówienia

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedażowej dotyczący: przyjęcia odstąpienia od umowy, korzystania z rabatów i promocji, reklamacji, obsługi zwrotów.

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę www.sklep.chip-elektronika.pl jest akceptacja warunków REGULAMINU i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zakres zbieranych danych:

   • Imię i nazwisko
   • Adres email
   • Adres
   • Numer telefonu
   • NIP
   • Nazwa firmy
   • Adres IP

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

   • podmiotom zapewniającym usługi pocztowe i kurierskie,
   • podmiotom zapewniającym usługi płatnicze i bankom,
   • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
   • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
   • na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu
  1. Dane zbierane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego

Celem przetwarzania danych osobowych jest odpowiedź na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Warunkiem przesłania zapytania jest świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zakres zbieranych danych

   • Imię i nazwisko
   • Adres email
   • Numer telefonu
   • Nazwa firmy
   • Adres IP

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

  • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  • na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu
 1. Dane zbierane w związku z zamieszczaniem komentarzy na blogu

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w zakresie koniecznym do administracji komentarzami.

Warunkiem przesłania komentarza jest świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zakres zbieranych danych

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH

Posiadają Państwo prawo do:

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości

PLIKI COOKIES

Nasza strona używa plików Cookies do:

ZABEZPIECZENIA

Sklep Internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Nasze strony internetowe zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z adresem e-mail: : kontakt@chip-elektronika.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.