Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać  Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną :

 1. Kto jest administratorem Twoich danych:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP; ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola, NIP 815-000-25-13,
  • We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt na dedykowaną skrzynkę kontakt@chip-elektronika.com.pl Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:
   • osobiście w siedzibie Firmy pod adresem: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola,
   • telefonicznie pod numerem: +48 15 842 85 69,
   • listownie na adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola,
   • przez formularz kontaktu w sprawie danych osobowych na stronie https://www.chip-elektronika.pl
 2. O jakich danych mówimy:
 3. Informujemy, że przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostarczenia przesyłki (w przypadku sprzedaży wysyłkowej) i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres) .

 4. W jaki sposób zostały pozyskane Państwa dane i jak będą one przetwarzane:
  • Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, telefonicznie, rozpatrywania reklamacji lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w celu:
   • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
   • działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. przez formularz kontaktowy na stronie https://www.chip-elektronika.pl lub e-mail) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
   • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie Państwa zgody na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania (podstawa art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia),
   • wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia),
   • wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).
 5. Jaki będzie okres przechowywania danych osobowych:
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.
 6. Komu mogą zostać powierzone dane osobowe:
  • Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:
   • podmiotom zapewniającym usługi pocztowe i kurierskie,
   • podmiotom zapewniającym usługi płatnicze i bankom.
   • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
   • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
 7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe:
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji lub obsługa zgłoszenia jest niemożliwe.

 9. Jakie mają Państwo prawo w stosunku do swoich danych:
  • Posiadają Państwo prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem np. pod adresem kontakt@chip-elektronika.com.pl. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych.

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.