Otrzymane dofinansowania

Otrzymane dofinansowania

W 2019 roku zrealizowaliśmy projekt „Wdrożenie technologii projektowania i prototypowania urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową”, Numer projektu: POIR.03.02.02-00-1496/18-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu to 263 tys. zł, a kwota wsparcia to 156 338,69 zł.

W 2010 roku uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Priorytetu I RPO województwa podkarpackiego działanie 1.1. Tytuł zrealizowanego wtedy projektu to „Wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych”. W ramach tego działania został zakupiony sprzęt potrzebny do świadczenia specjalistycznych usług pomiarowych, została zakupiona linia do montażu urządzeń elektronicznych w technologii SMT oraz urządzenia pomiarowe wspierające projektowanie i produkcję urządzeń elektronicznych. Wartość projektu 471 796,00 zł., kwota wsparcia to 326 905,02 zł.

Dzięki programowi SPOWKP w 2006 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na wdrożenie projektu ,,Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie nowej technologii do projektowania urządzeń elektronicznych’’. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnej technologii do projektowania urządzeń elektronicznych oraz obecnie stosowany w firmie proces wytwarzania i montażu w oparciu o technologię SMD stanowiący o innowacyjności procesowej całego projektu na poziomie światowym. Wartość projektu 86 tys. , a kwota wsparcia to 40 tys. zł.

W ramach programu przedakcesyjnego PHARE działanie PL 9811 ,,Inicjatywa przy wsparciu funduszy pomocowych w roku 2000’’ zrealizowaliśmy projekt na wartość 100 tys. zł. otrzymując wsparcie w wysokości 32,9 tys. zł. W ramach projektu został wdrożony nowy proces technologiczny polegający na zastąpieniu dotychczas stosowanej technologii montażu przewlekanego nowoczesną metodą montażu powierzchniowego SMD.